<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9003470398131622765\x26blogName\x3dWelcome+to+The+IRC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/\x26vt\x3d-2853644843741185636', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography escapes archives


Overview


Syarifah Alyaa Izzati is the name.17 years younger. wakakaka.:P I'm oVER with schools. WORKING at MPH Parade now since my hols gonna be bored. Kerja Untuk DUIT & pengalaman. hehehe.:P

Screams

tagboard here


Wednesday, November 26, 2008
MISSING! Have you seen this boy???


tengahari tadi, aku dengan aimi pergi Subang Parade atas sebab tertentu, & again kat depan pintu masuk Subang parade ada terpapar lagi berita tentang kehilangan anak. kalau dulu berita budak perempuan tu yg setahun tak jumpa2 lagi belum beres datang lagi kes baru , Adoihh..tapi berdasarkan kenyataan kat atas, mak dia yang bawak lari budak tu. Haik? itupun kira missing ke? aku tahulah bapak dia yang dapat hak penjagaan penuh atas budak tu tapi tahlah,maybe sebab bapa dia mahu lakukan treatment ke atas budak tu kot, yelah dia dah lama tak buat treatment & guess what ppl this JAPANESE kid named Kenichi Sian Yee has a luekimia, a blood cancer & manymore(aku lpe apa lagi)..& he's only 4 years old??? gilalah. budak kecik macam ni tanggung sebegitu banyak penyakit? kalau aku lah jadi dia, memang terseksa budak tu kalau tak dapatkan rawatan secepat mungkin. Harap ibu dia cepat2 bawak anak dia ke hospital yang sepatutnya untuk mendapatkan rawatan itupun kalau dia masih sayangkan anak dia.

but that Sian Yee was cute. :0

Wachaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!~